I 2008 skiftet skolen navn fra ‘Adventkirkens grunnskole’ til Møllebakken skole.

I løpet av de siste årene før dette pågikk en prosess for å skifte navn på skolen. Saken ble diskutert i ulike organer tilknyttet skolen og menigheten (som eier skolen), blant annet FAU, elevråd, lærerråd, skolestyre og skolens generalforsamling. Skolens generalforsamling vedtok navneendringen i juni 2008.

Bakgrunn

Bakgrunnen for det gamle navnet «Adventkirkens grunnskole» er (selvsagt) skolens tilknytning til Syvendedags Adventistsamfunnets (SDA) menighet i Bergen. Menigheten er skolens eier. Endring av navnet endrer selvsagt ikke på dette eierforholdet. Snarere tvert imot, kan man si, for nå får skolen en mer tydelig (og presis formulert) «undertittel», nemlig ‘Syvendedags Adventistsamfunnets grunnskole i Bergen». Tidligere har det gamle navnet også skapt problemer, for da man først kalte skolen «Adventkirkens skole» kom myndighetene med klager siden de lett forvekslet den med bibelskoler, og navnet fikk «grunn-» lagt til. Navnet ble slik både litt spesielt og litt langt. Selv om navnet på en positiv måte viste til kirken og menigheten, er det lite sannsynlig at dette i seg selv er et argument for tilsøkningen til skolen. Foreldre velger nok neppe skole for sine barn alene grunnet bokstavene i navnet på skolen.

Derimot oppstod det ofte rot i bruken av navnet i det daglige. Ikke minst ble institusjonene skole og menighet ofte forvekslet av utenforstående. Dette er ikke bare negativt, men samtidig er det formelt uheldig. Ikke minst vitnet denne forvirringen om at navnet til skolen ikke var tydelig. Å ha et navn man lett og greit kan formidle til interesserte elever, foreldre og myndigheter ble etter hvert sett som viktig. I en overgangsperiode vil en navneendring selvsagt skape litt rot, men på sikt vil man tro at navnet blir en godt etablert merkevare.

Hvilket navn skal man velge?

Det er tradisjon blant SDA-skoler (dersom vi ser på samtlige andre SDA-skoler ellers i landet, for ikke å si verden) for å ha et navn med mer geografisk tilknytning, for eksempel «Tyrifjord skole» (SDAs grunnskole ved Tyrifjorden/Hønefoss).

Hvor er egentlig «Møllebakken»?

‘Møllebakken’ er et konstruert navn, men nærhet til både Møhlenpris bydel i Bergen («Møllaren»), og skolen ligger et steinkast fra Møllendalsveien. Da kan man med litt godvilje tenke seg at høyden ovenfor disse bydelene godt kan kalles Møllebakken (Rent teknisk ligger skolen på Kronstad, men det fins allerede en offentlig skole like i nærheten som har dette navnet.) Dermed ble Møllebakken et, om en konstruert, så naturlig valg.

Grovskisse over skolens historie.

Over alt hvor det er adventister er det skoler…

På verdensbasis fins det ca. 7. 500 SDA – skoler, og ca 11,2 millioner elever / studenter. I Norge er det 1 videregående skole og 11 grunnskoler.

Her i Bergen feiret Adventkirkens grunnskole 50-års jubileum 1. september 2001. Skolen har kanskje ikke en veldig imponerende alder, men tatt i betraktning av at Privatskoleloven først kom i 1970, var det likevel en modig gjeng idealister som våget å sette i gang skoledrift allerede i 1951.

Fram til 1971 hadde adventistmenigheten kirke og skole i Sigurdsgate i Bergen sentrum. Skolelokalene betydde ingen luksustilværelse verken for elever eller lærere: De var trange og mørke, lekeplassen en gatestump, og nærmeste nabo var en syltetøy- og dropsfabrikk (en stadig fristelse for alle slikkmunner..). Men enkle, og etter dagens målestokk, til dels primitive arbeidsforhold, kan også være en utfordring som stimulerer det sosiale miljøet. Mange tidligere elever og ansatte husker fremdeles et miljø og en atmosfære som de satte pris på.

Bergen SDA-menighet har alltid vært kjennetegnet av dugnadsånd og pågangsmot, og i flere tiår hadde menigheten et klart mål: Ny kirke på Kronstadhøyden. Etter år med innsamlingsaksjoner, var det en stor begivenhet da menigheten i 1971 kunne flytte inn i et nytt gudshus. Skolen flyttet etter, og levde noen år på dispensasjon i kirkens underetasje. Kirken hadde vært et stort økonomisk løft for menigheten, men i 1974 var banklån nedbetalt, og et nytt, viktig vedtak ble fattet: Et skolebygg skulle reises på tomten ved siden av kirken. Det betydde nye innsamlinger og mange dugnadstimer. Men i 1976 var skolen endelig innflytningsklar i nye, trivelige lokaler.

I nyere tid brukes også tid og energi på vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen: I 1997 fikk skolen et nytt tilbygg. Mer nylig har det vært investert i nytt ventilasjonsanlegg, nye gulvbelegg og nytt skolekjøkken. Noen malingsstrøk i korridorer og klasserom, samt nye lekeapparater for de yngste elevene, gjør også underverk for den generelle trivselen. (NB! Mye av det sistnevnte arbeidet blir gjort av positive foreldre.)

Siste viktige endring for skolen skjedde 1. august 2008, da vi skiftet navn fra Adventkirkens grunnskole til Møllebakken skole. Navneendringen skyldes blant annet påvirkning fra andre SDA-skoler: I adventistsammenheng er det vanlig med skolenavn som har lokal tilknytning: Nå har også vi dette, siden skolen ligger like i nærheten av Møllendal.

Siden 1950-tallet er det skjedd store forandringer i samfunnet, og selvfølgelig er det skjedd markerte endringer også på vår lille skole. Den startet som en barneskole for en liten gruppe adventistbarn. Fremdeles er vi en liten, fådelt skole, men i løpet av et halvt århundre er vi blitt en 1-10 skole, og elevtallet er tredoblet. I dag driver vi heller ikke bare skole for menighetens egne barn, elevflokken har ulik hjemmebakgrunn både mht. religion og nasjonalitet. Vi er glade for mangfoldet, og skolen vektlegger arbeidet med å oppdra elevene til å vise respekt og toleranse overfor alle.

Skolen har imidlertid ingen målsetting om å være verdinøytral. Utgangspunktet for arbeidet er, i dag som for rundt 60 år siden, å drive en kristen skole, og vi ønsker å påvirke elevene til et personlig vennskap med Jesus Kristus.