Hva betyr det at Møllebakken skole er en kristen friskole? Hvordan merker elevene i praksis at de går på en adventistskole?

– Hver morgen starter skoledagen med en kort andakt, vi synger bordvers til lunsj og vi avslutter gjerne skoledagen med en velsignelse eller bønn.

– Skolens menneskesyn kan summeres opp med følgende bibelvers: ”Jesus sa: Jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik jeg har gjort mot dere” (Joh 13: 15). Vi tror og mener at alle er like verdifulle. Derfor ønsker vi å formidle at alle må ta vare på hverandre. Så langt mulig blir alle oppfordret til å være inkluderende og vise omsorg. (Se ellers skolens reglement og rutiner.)

– All undervisning ses ut fra et kristent verdisyn og at utdannelse skal bl.a være nyttig, motiverende og karakterdannende.

– Den kristne målsetting tilsier at vi forsøker å skape en personlig kontakt utover det rent faglige. Med færre elever i klassen er dette lettere å gjennomføre.

– Møllebakken skole er eid av og tilknyttet frimenigheten Syvendedags Adventistsamfunnet (SDA) i Bergen. Kirkebygget ligger vegg i vegg med skolen, og skolens lokaler eies av menigheten. Menigheten velger også de medlemmene i skolens styre som har stemmerett. Imidlertid blir den daglige drift og de pedagogisk-faglige vurderinger selvsagt foretatt av skolens pedagogiske og administrative ansatte.

– Kristendomsfaget er styrket med egen, godkjent fagplan. Elevene lærer om andre religioner, men kristendommen har betydelig større plass enn hinduisme, buddisme etc. Temaarbeid og prosjekter vil gjenspeile skolens verdier. Adventistskoler i Norge har ellers et tillegg til læreplanen i alle fag. Kristendomsfaget har altså en egen plan, mens de andre fagene har noen ganske små endringer eller tilføyelser i forhold til Kunnskapsløftet (K06).

– Adventister tror at Gud skapte jorden. Vi vektlegger derfor skapelse framfor evolusjon. Imidlertid vil det naturligvis også bli undervist i utviklingslæren ut fra K06. Adventkirken står videre for en konservativ holdning til familie og samliv. Igjen vil selvsagt temaer av kontroversiell art bli dekket i skolens undervisning (Sex og samliv, abortlov, homofili, partnerskapslov etc.).

– Det grunnleggende for skolen er å utvikle hele mennesket: fysisk, intellektuelt og åndelig. Skolen legger derfor vekt på både den praktiske og teoretiske siden ved fagene. Den åndelige delen er rammen rundt hele skolens virksomhet, blant annet ved at skolen lærer elevene å bli kjent med Gud og Bibelen og hva det vil si å være en kristen i hverdagen. Praktisk kristendom er viktig og preger skolens aktiviteter. Skolen legger derfor vekt på at elevene skal være samfunnsorienterte og nyttige. Vi ønsker at elevene skal utvikle sine evner til å tjene Gud og mennesker. Se også skolens tillegg til generell del av læreplanen.

– Vi verdsetter sosialt arbeid av ulik karakter. Mye av dette vil skje i tilknytning til Bergen Adventkirke. Hver august deltar for eksempel hele skolen i innsamlingsaksjon til bistandsarbeid i sør i regi av hjelpeorganisasjonen ADRA. Utover det prøver vi å få til at noen klasser besøker institusjoner i nærmiljøet, for eksempel aldershjem.

– I skoledagen vil menighetens liv spille noe inn i undervisningen, blant annet ved at de ulike klassene deltar på hver sin gudstjeneste i løpet av året. Da bidrar elevene med ulike kreative former for gudstjenestefeiring.

– Alle lærerne er praktiserende kristne og deler skolens verdigrunnlag, selv om ikke alle er medlemmer i SDA. Fordelingen mellom Syvendedags adventister og medlemmer fra andre evangeliske kirkesamfunn ligger rundt 60 / 40 % . Omtrent 20 % av elevene kommer fra hjem tilknyttet Adventkirken. De fleste av elevene kommer fra hjem som ønsker å gi barnet en kristen oppseding.