Vi tror at:

 • Bibelen er Guds ord. Den er skrevet av mennesker som var inspirert av Gud og drevet av Den Hellige Ånd
 • Alt er skapt av en kjærlig Gud
 • Jesus er menneskenes eneste håp. Ved hans død og oppstandelse tilbyr Gud alle mennesker frelse og evig liv
 • Dåpen er en full nedsenkelse i vann av en som tror og bekjenner at Jesus er Frelser. Den er et symbol på at vi dør med Kristus, blir begravet med ham, at vi oppstår med ham, og at vi lever et nytt liv
 • Det kristne liv omfatter hele mennesket: åndelig, mentalt, sosialt og fysisk. Den kristne bør derfor legge vekt på gode levevaner, et sunt kosthold og alt som gir livet kvalitet. Alkohol, tobakk og narkotika hører ikke med i den kristnes livsstil
 • De ti bud er et uttrykk for Guds vilje og hans kjærlighet til menneskene. Selv om ingen kan fortjene frelse ved gjerninger, vil alle som er frelst av nåde, ønske å leve i harmoni med Guds vilje.
 • Guds lov er ikke opphevet. Han bud har evig gyldighet.
 • Hviledagen, sabbaten, er ukens syvende dag, lørdag. På den dagen fullførte Gud sin skapergjerning. Han hvilte selv på sabbaten og helliget den. Etter den bibelske måten å regne dagene på, begynner sabbaten fredag ved solnedgang og slutter lørdag ved solnedgang.
 • Sabbaten ble gitt som en gledesdag, en dag til påminnelse om at Gud er denne jordens skaper og opprettholer.
 • Døden er en følge av synden. Døden er en søvn uten drømmer. De døde vet ingenting. De har ingen bevissthet, og de påvirker ikke de levendes liv. Det er bare Gud som har udødelighet i seg selv, og det er bare han som kan gi de døde liv i oppstandelsen.
 • Kristi gjenkomst, eller Jesu annet komme, er de troendes håp. Hans komme vil være virkelig, personlig, synlig og verdensomfattende. Gjennom evigheten skal de frelste leve i Guds nærhet på en renset og nyskapt jord.

Ellers kan det nevnes at:

 • Du finner adventister i de aller fleste land i verden – mer enn 14 millioner på verdensbasis
 • Adventister er kanskje best kjent for sitt helsearbeid og skolearbeid.
 • Adventistsamfunnet har mer enn en million elever og studenter på sine skoler og universiteter.
 • Adventistsamfunnet driver på verdensbasis verdens nest største hjelpe-organisasjon ADRA.